Faculty


Xinbo Gao
Director, Professor
Email: xbgao(at)mail.xidian.edu.cn
Personal website
Jie Li
Associative Director, Professor
Email: leejie(at)mail.xidian.edu.cn
Personal website
Nannan Wang
Executive Director, Lecturer
Email: nnwang(at)xidian.edu.cn
Personal website

PhD Students


Shengchuan Zhang
PhD student
Email: zsc_2007(at)163.com
Personal website
Mingjin Zhang
PhD student
Email: mingjinzhang69(at)gmail.com
Chunlei Peng
PhD student
Email: clp.xidian(at)gmail.com
Personal website
Yanting Hu
PhD student
Email: yantinghu2012(at)gmail.com

Graduate Students


Xinye Yu
Graduate student
Email: xinye_xd(at)163.com
Mingrui Zhu
Graduate student
Email: mrz.edu(at)gmail.com
Personal website
Yuhang Zhang
Graduate student
Email: zyhangeln(at)163.com
Leiyu Sun
Graduate student
Email: lysun_xd(at)126.com
Zhuoqi Ma
Graduate student
Email: zhuoqi_ma(at)hotmail.com
Wenjin Zha
Graduate student
Email: 18700917735(at)126.com
Bing Cao
Graduate student
Email: bcao(at)stu.xidian.edu.cn
Jingwei Xin
Graduate student
Email: xinjwna@sina.com
Decheng Liu
Graduate student
Email: liudc(at)stu.xidian.edu.cn
Yuqian Zhang
Graduate student
Email: yuqianz(at)yeah.net

Alumni


Bing Xiao
Associate professor
Shaanxi Normal University
Email: bingxue_8125(at)163.com
Jiewei Zhang
In Baidu
Email: jieweizhang(at).com
Yaxin Gao
In CETC54
Email: yaxingao(at).com
Wenjun Ren
In 360
Email: wenjunren(at).com